Shehui HQ

Xu Ying, Jiawei, Wordy and friends gather to celebrate Raph’s birthday. December 2008