Jiezi & Jiawei

Jiezi spits a few written verses from his journal at Jiawei’s makeshift apartment studio. April 2009